Privātuma politika

20.05.2018

Šī ir Latvijas Suzuki Asociācijas (turpmāk - Asociācija) privātuma politika, kuras mērķis ir sniegt fiziskajām personām  informāciju par personas datu apstrādi, apstrādājot personu datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Suzuki Asociācija, vienotās reģistrācijas Nr. 40008205737, juridiskā adrese: Stirnu iela 37A – 62, Rīga.

Asociācijas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: lvsuzukia@outlook.com.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • Lai identificētu potenciālos un esošos asociācijas biedrus, kā arī citas personas, kuras vēlas piedalīties, piedalās, ir piesaistītas dalībai Latvijas Suzuki asociācijas rīkotajos pasākumos;
 • Saziņai ar datu subjektiem;
 • Sabiedrības informēšanai par asociācijas aktivitātēm, publicitātes nolūkos.

Personas datu kategorijas

Asociācija apstrādā šādus datus:

 • Personu identificējošus datus (vārds, uzvārds, personas kods, utt.);
 • Kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasta adrese, utt.);
 • Īpašo kategoriju dati (ēšanas paradumi);
 • Fotoattēli.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Asociācija neizpauž trešajām personām iegūtos personu datus, izņemot:

 • Eiropas Suzuki Asociācijai saskaņā ar noslēgto Suzuki vārda lietošanas vienošanos (Suzuki name agreement sub-licence);
 • Saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos Suzuki asociācijas leģitīmo interešu aizsardzībai.

Apstrādes tiesiskais pamats

Asociācija apstrādā personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Juridisks pienākums – Biedru reģistra uzturēšana
 • Leģitīmās intereses –
 • Saskaņā ar ģimenes, skolotāja - datu subjekta piekrišanu.

Latvijas Suzuki Asociācijas leģitīmās intereses ir:

 • Asociācijas statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizācija;
 • Saziņa ar Asociācijas biedriem;
 • Asociācijas pasākumu organizēšana
 • Sabiedrības informēšana par Asociācijas pasākumiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Asociācija glabā un apstrādā saņemtos personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Dati ir nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie ir saņemti;
 • Kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Suzuki Asociācija vai datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus)
 • Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums glabāt datus (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu);
 • Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, subjekta personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības:

 • Saņemt informāciju par to, vai Suzuki asociācija apstrādā tā personas datus un saņemt noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi;
 • Pieprasīt veikt datu papildināšanu un labošanu, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi;
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, bet datu subjekts to ir atsaucis.

Citi noteikumi

Asociācija ir tiesīga veikt papildinājumus privātuma politikā.