Suzuki klavierspēles programma

Ievads

Pasaulē ir notikusi pārorientēšanās no resursus tērējošās industrijas uz radošo industriju, kuras pamatā ir cilvēka radošums, radošās spējās, iztēle, intuīcija. Māksla un kultūra ir ātrākais veids, kā atvērt un attīstīt cilvēka radošās spējas. Mūsdienās nozīmi iegūst izglītošana ar mākslas palīdzību.

    Suzuki klavierspēles programma ir Starptautiska programma, tāpēc tās īstenošanai ir nepieciešama Starptautiski atzīta Suzuki skolotāja kvalifikācija un tās pastāvīga paaugstināšana.

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

    Sekmēt visu spēju un radošo potenču attīstību, kā arī „laimīga cilvēka” audzināšanu klavierspēles nodarbībās saskaņā ar Š.Suzuki pieeju.

PROGRAMMAS UZDEVUMI:

 1. attīstīt klavierspēles prasmes,
 2. veidot prasmi radīt dabīgu, patīkamu skaņu,
 3. izkopt mūzikas klausīšanās prasmes,
 4. īstenot vecāku izglītību,
 5. veidot pozitīvu audzināšanas un mācīšanās vidi,
 6. integrēt mūzikas vēsturi un teoriju klavierspēles apguvē,
 7. veicināt sociālo mijiedarbību vietējā un starptautiskā mērogā,
 8. īstenot Suzuki skolotāju pieredzes apmaiņu un mentoringu.
PROGRAMMAS MĒRĶAUDITORIJA
    Programmas mērķauditorija ir:
 • ikviens bērns, jaunietis vai pieaugušais, kas vēlas attīstīt savas spējas klavierspēles nodarbībās bez vecuma un iepriekšējās izglītības u.c. ierobežojumiem,
 • vecāki.
PROGRAMMAS SATURS:
    Ikviena Suzuki instrumentspēles programma sakņojas Suzuki filozofijā un metodē.
    Suzuki klavierspēles programmas saturs balstīts uz starptautiski vienotu pamatrepertuāru. Suzuki klavierspēles pamatrepertuārs ir sakārtots 7 krājumos. Suzuki pamatrepertuārs balstīts uz tautas mūzikas, klasiskās un mūsdienu mūzikas vērtībām – J.S.Baha, V.A.Mocarta, L.v.Bēthovena, R.Šūmaņa, B.Bartoka, u.c. nozīmīgu komponistu darbiem. Tas ir rūpīgi atlasīts pēctecīgs repertuārs, kuru periodiski atjaunina Starptautiskās Suzuki Asociācijas eksperti. Taču skolotāji papildus repertuārā var iekļaut tautas mūziku, džeza, u.c. mūziku.
    Suzuki pamatrepertuārs vienlaikus kalpo par pamatu integrētai mūzikas vēstures un teorijas apguvei kompleksajās un grupu nodarbībās.
PROGRAMMAS SATURA APGUVES PLĀNOJUMS:
    Programmas satura apguve ir individualizēta un diferencēta, līdz ar to tās apguves ilgums nav noteikts.
    Programmas mācību plānā ietilpst:
 • kompleksās nodarbības,
 • grupu nodarbības,
 • vecāku izglītība,
 • koncerti,
 • meistarklases, radošās darbnīcas un nometnes,
 • lekcijas.
IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA:  

Vērtēšanas kritēriji:

 • uzstāšanās kultūra (prasme uzstāties, prasme klausīties priekšnesumu),
 • toņa veidošanas prasme,
 • klausīšanās prasme,
 • Suzuki pamatrepertuāra apguve,
 • muzikāli tehnisko paņēmienu spēles pielietošanas prasme,
 • prasme mācīties pašregulācijas ceļā,
 • nošu lasīšanas prasme,
 • mūzikas vēstures un teorētisko zināšanu pielietošanas prasme,
 • radošās prasmes,
 • sadarbības prasmes.
Vērtēšanas kārtība:
Iegūtās izglītības vērtēšana notiek bezatzīmju sistēmā. Ikdienas mācību procesā tiek veidota pozitīva mācīšanās vide, izmantojot mutisko vērtējumu, pašvērtējumu, aplausus, morāla atbalsta, uzmundrinājuma un stiprinājuma sniegšanu gan audzēkņiem, gan vecākiem.
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS PLĀNOTIE REZULTĀTI:
    Programmas īstenošanas plānotie rezultāti ir:
 • muzicēšanas prieks,
 • audzēkņu personības un spēju harmoniska attīstība,
 • zināšanas un prasmes visās klavierspēles jomās (spēle no notīm, spēle pēc atmiņas, spēle pēc dzirdes, lasīšana no lapas, aranžēšana, improvizācija, kompozīcija, toņa veidošanas prasme, klausīšanās prasme, muzikāli tehnisko paņēmienu spēles pielietošanas prasme, mūzikas vēstures un teorētisko zināšanu pielietošanas prasme),
 • ģimenes saišu stiprināšanās,
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀS METODES:
    Suzuki filozofija un pieeja ietver šādu metodisko elementu kopumu:
 • mācību CD klausīšanās,
 • vērošana,
 • vecāku iekļaušana,
 • demonstrēšana,
 • tonalizācija,
 • spēlēšana pēc dzirdes,
 • iemaņu, prasmju un izpratnes veidošanās pašregulācijas ceļā,
 • mācīšanās „soli pa solim”,
 • apgūtā repertuāra lietošana,
 • lasīšana no lapas,
 • improvizācija,
 • rotaļa.
PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMO LĪDZEKĻU UZSKAITĪJUMS:

Telpa nodarbībām, klavieres, klavieru krēsls, kāju soliņš, galds, krēsli, paklājs, nošu krājumi, mūzikas ieraksti, citi specifiski mācību līdzekļi, kancelejas piederumi, saimniecības piederumi un līdzekļi, sakaru līdzekļi.

Programmu izstrādāja Suzuki klavierspēles programmas skolotāji.
Materiālu nedrīkst pavairot un izplatīt jebkurā drukātā formā, kā arī kopēt.